Όροι & Προϋποθέσεις

ΠΡΟΒΟΛΗ SEATRAC

Σκοπός της ΤΟΒΕΑ μέσα από τον διαδικτυακό τόπο «seatrac.gr» είναι η προβολή και η ενημέρωση του κοινού για τις υποδομές και προσβάσιμες παροχές παραλιών που έχουν τοποθετηθεί SEATRAC. Η ΤΟΒΕΑ ευελπιστεί μέσω αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας, τα άτομα με αναπηρία και κινητικά προβλήματα, να ανακαλύπτουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ελλάδα και λοιπές χώρες σε παραλίες που έχουν τοποθετηθεί SEATRAC.

Οι παρόντες γενικοί όροι χρήσης του διαδικτυακού τόπου https://seatrac.gr , ο οποίος ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», η οποία εδρεύει στην Πάτρα (οδός ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ αριθμός 289, πόλη ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26504 , Α.Φ.Μ. 800394232 (εφεξής η «ΤΟΒΕΑ»), Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ, αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, επί των οποίων καθιστούμε διαθέσιμο σε εσάς τον χρήστη του Ιστότοπου, ισχύουν αμέσως από την πρώτη σας επίσκεψη στον Ιστότοπο και διέπουν την πλοήγηση, τη χρήση και την έννομη σχέση σας με την ΤΟΒΕΑ.

Οι Όροι Χρήσης αναφέρονται και ισχύουν για το σύνολο του Ιστότοπου.  Πριν συνεχίσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης, οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία (σύμβαση) ανάμεσα στη ΤΟΒΕΑ και εσάς. 

Με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο, στο περιεχόμενο εσείς, ο χρήστης του Ιστότοπου, ανεπιφύλακτα δηλώνετε και διαβεβαιώνετε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης και το κατανοείτε. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με μέρος ή/και με το σύνολο των Όρων Χρήσης θα πρέπει να σταματήσετε την πλοήγηση στον Ιστότοπο και να μην χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Η ΤΟΒΕΑ δικαιούται να απαγορεύει τη χρήση του Ιστότοπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών του σε περίπτωση μη τήρησης από τον χρήστη των Όρων Χρήσης του Ιστότοπου και της κείμενης νομοθεσίας.

Ο Ιστότοπος αυτός, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα της ΤΟΒΕΑ, μέσω της οποίας προβάλλεται ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο παραλιών και παρέχεται πρόσβαση σε πληροφορίες ανά παραλία. Ειδικότερα, μέσω του Ιστότοπου παρέχονται πληροφορίες προς εσάς τους χρήστες και αφετέρου προβάλλονται οργανισμοι, ΟΤΑ, Δήμοι, Περιφέρειες που έχουν τοποθετηθεί SEATRAC.  

Το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιοποιούνται στον Ιστότοπο παρέχονται απευθείας από την ΤΟΒΕΑ, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα, την πληρότητα και την ακρίβεια των εν λόγω πληροφοριών.

O Ιστότοπος παρέχει πρόσβαση σε άλλους διαδικτυακούς τόπους, τους οποίους διαχειρίζονται και για τους οποίους (και το περιεχόμενό τους) υπέχουν ευθύνη οι εταιρείες/επιχειρήσεις, στις οποίες ανήκουν. Στο περιεχόμενο των εν λόγωδιαδικτυακών τόπων η ΤΟΒΕΑ δεν δικαιούται να παρέμβει και δεν εγγυάται ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για την ορθότητα, αλήθεια, ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτούς.

Οι Όροι Χρήσης καθώς και οι πληροφορίες που παρέχει η ΤΟΒΕΑ μέσω του Ιστότοπου ενδέχεται να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό με οποιαδήποτε συχνότητα χωρίς ειδικότερη ειδοποίηση, ενώ από τη δημοσίευση των εκάστοτε τροποποιήσεων στον Ιστότοπο αρχίζει η ισχύς τους και καθίστανται αυτοί δεσμευτικοί. Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των Όρων Χρήσης, αφού οι Όροι Χρήσης θα διέπουν τη μεταξύ μας σχέση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης. Η χρήση από εσάς του Ιστότοπου θα θεωρείται ως συγκατάθεσή σας στους Όρους Χρήσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν.

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του Ιστότοπου και των Όρων Χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο e-mail: info@tobea.gr, ενώ επίσης μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ αριθμός 289, πόλη ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26504 Ελλάδα ή καλέστε μας σε αυτόν τον αριθμό: 26101932240

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ 

Απαγορεύεται να χρησιμοποιεί ο χρήστης τον Ιστότοπο για να βλάψει τρίτους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο, καθώς και τα δικαιώματα αυτών, ενδεικτικά αναφερομένων των δικαιωμάτων τους περί προστασίας βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων. Ο χρήστης απαγορεύεται να καταστρέψει, να απενεργοποιήσει, να υπερφορτώσει ή να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο, να χρησιμοποιήσει μη εξουσιοδοτημένα μέσα με σκοπό να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, ή να παρέμβει στη λειτουργία του με οποιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση που παρέχεται στο χρήστη η δυνατότητα πρόσβασης σε τοποθεσίες web μέσω του Ιστοτόπου, τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή ότι η ΤΟΒΕΑ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο και γενικότερα για οτιδήποτε σχετίζεται με αυτές.

Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ή βλάβη υποστεί ο Ιστότοπος, καθώς και τρίτοι, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, τη μορφή και την ονομασία αυτής, ως συνέπεια, άμεσα ή έμμεσα, της παραβίασης οποιουδήποτε όρου των παρόντων από τον χρήστη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (βιομηχανικής και πνευματικής), αύλων αγαθών μη κατατεθειμένων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, δομής και το «look & feel», αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της ΤΟΒΕΑ ή/και τρίτων συνεργατών της και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί και να παρουσιαστεί στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός αν έχετε εκ των προτέρων εγγράφως την συναίνεση της ΤΟΒΕΑ ή του τρίτου, δικαιούχου ή αδειούχου των δικαιωμάτων.

Κατανοείτε και αποδέχεστε ότι δεν σας παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγετε, αντιγράφετε, πωλείτε, μεταπωλείτε ή/και εκμεταλλεύεσθε εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου που περιέχεται στον Ιστότοπο, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της TOBEA για άσκηση των σχετικών αξιώσεων κατά του παραβιάζοντα τον εν λόγω όρο χρήστη καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στους Όρους Χρήσης τίθεται το πλήρες περιεχόμενο των υποχρεώσεων και της ευθύνης της TOBEA αναφορικά με τις υπηρεσίες προβολής που παρέχει μέσω του Ιστότοπου, εκτός αν διαφορετικά συμφωνείται σε τυχόν ειδικότερους όρους. Tο περιεχόμενο και οι υπηρεσίες προβολής του Ιστότοπου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη από την TOBEA με οποιοδήποτε τρόπο.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της TOBEA, η TOBEA δεν εγγυάται, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη (αστική ή ποινική) εκτός των ρητώς οριζομένων στους Όρους Χρήσης και για οποιαδήποτε ζημία προκλήθηκε στον χρήστη από τη χρήση του Ιστότοπου.

Η Tobea υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης της αμέλειας - στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο - δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης του Ιστότοπου ή οποιοσδήποτε τρίτος (περιουσιακή ή μη, θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής και αιτίας): 

(α) από την χρήση/παροχή των περιεχομένων του Ιστότοπου στην οποία χρήση προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των  Όρων Χρήσης, ή/και 

(β) συνεπεία των ενεργειών οποιουδήποτε χρήστη του Ιστότοπου κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, των ενδεχόμενων ειδικότερων συμφωνηθέντων όρων μεταξύ της TOBEA και του χρήστη και της κείμενης νομοθεσίας,

(γ) λόγω ανωτέρας βίας και συμβάντων εκτός της σφαίρας επιρροής της TOBEA, όπως τυχόν σφαλμάτων του Ιστότοπου και των περιεχομένων και υπηρεσιών αυτού (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: μη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, διακοπή παροχής ρεύματος, βλάβη τεχνολογικού εξοπλισμού, βλάβη τηλεπικοινωνιών) ή άλλους τεχνικούς λόγους ή σε λόγους που να σχετίζονται με την τεχνική συντήρηση του Ιστότοπου,

(δ) λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων παρόχων ή τρίτων, (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έλλειψη αδειοδότησής τους, μη εφαρμογή κανόνων ασφαλείας, bugs, ιών λογισμικού, δολιοφθοράς, τροποποίησης του Ιστότοπου χωρίς τη συναίνεση της TOBEA κα),

(ε) λόγω πληροφοριών και υλικού που είναι διαθέσιμο στον Ιστότοπο και παρέχεται από τρίτους συνεργάτες της TOBEA ή είναι παραχωρηθέν στην TOBEA δυνάμει σχετικής αδείας ή έχει συλλεγεί από τρίτες πηγές, τις οποίες δεν ελέγχει η TOBEA,

(στ) λόγω σχολίων ή/και άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύεται από οποιονδήποτε τρίτο ή χρήστη στον Ιστότοπο. 

Συμφωνείτε να αποζημιώνετε την TOBEA από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, ζημία και δαπάνη σε περίπτωση παράβασης από εσάς των Όρων Χρήσης και που εξαιτίας της εν λόγω παράβασης προκλήθηκαν τα προαναφερόμενα στην TOBEA.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Ιστότοπος περιέχει παραπομπές μέσω συνδέσμων, hyperlinks των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των πληροφοριών τους η ΤΟΒΕΑ δεν ελέγχει.

Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι η ΤΟΒΕΑ προσυπογράφει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις λειτουργίες των διαδικτυακών τόπων και των ιστοσελίδων στις οποίες αναφέρονται οι επισκέπτες/χρήστες ή στις οποίες ο παρόν Ιστότοπος συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο χρήστης αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η ΤΟΒΕΑ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, ανεξάρτητα από την ειδικότερη αιτία, την ονομασία και τη μορφή αυτής, την οποία μπορεί να έχετε υποστεί ως αποτέλεσμα της διαθεσιμότητας των παραπάνω εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πηγών, ή ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε εμπιστοσύνης επέδειξε στην πληρότητα, ακρίβεια οποιουδήποτε προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχεται ή διατίθεται στους παραπάνω δικτυακούς τόπους ή πηγές.

Σας συμβουλεύουμε να διαβάζετε προσεκτικά τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου και πολιτική για τα cookies των εν λόγω ιστότοπων και να κρατάτε ένα αντίγραφο αυτών.

ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Το περιεχόμενο σχολίων που έχουν δημοσιευτεί από εσάς στον Ιστότοπο πρέπει να είναι ακριβές, αληθινό και νόμιμο και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ενώ δεν θα πρέπει να παραβιάζει δικαιώματα της ΤΟΒΕΑ ή τρίτων.

Η TOBEA δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιοδήποτε σχόλιο αναρτήθηκε από οποιονδήποτε χρήστη, ενώ διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε σχόλιο κρίνει ότι παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Δικαιοδοσία: Το Ελληνικό δίκαιο διέπει τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου και τη Δήλωση Τήρησης Εχεμύθειας και κάθε επισκέπτης συναινεί ρητά και ανέκκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών, αναφορικά με κάθε ενέργεια που αφορά την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης του Ιστότοπου και Δήλωσης Τήρησης Εχεμύθειας.

Ενημέρωση: 2020.07.17

Espa Banner GR